Asukoht

SIA KENTEK LATVIJA
Reg.nr. LV50003790521
Maskavas 459, Rīga, LV-1063, Latvija

tel. (+371) 67796060- e-mail : Info@kentek.lv